§ 1 Všeobecné podmínky

 

Vaše osobní údaje (např. oslovení, jméno, adresa, E-mail, telefonní číslo) budou zpracovány dle německého zákona o informacích a zákona na ochranu osobních údajů platného v Evropské unii (EU). Následujícími předpisy vás seznámíme mimo jiné s účely zpracovávání osobních údajů, příjemci dat, právními základy, dobou uchovávání dat a dále s vašimi právy a subjekty zodpovědnými za zpracování vašich údajů. Toto prohlášení o ochraně údajů se vztahuje pouze na tyto internetové stránky. V případě, že budete přes odkazy na našich stránkách přesměrováni na jiné internetové stránky, informujte se prosím tam o stávajících podmínkách zacházení s vašimi osobními údaji. 

 

§ 2 Kontaktování

(1) Účel zpracování údajů

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete E-mailem, kontaktním formulářem atd., zpracováváme výhradně pro potřeby zodpovězení a vyřízení  vašich otázek a požadavků. Nejste povinni nám poskytovat vaše osobní údaje. Ale bez sdělení vaší E-mailové adresy vám také nemůže E-mailem odpovědět.

(2) Právní základy

a) Pakliže nám poskytnete váš výslovný souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, je právním základem pro zpracování údajů čl. 6 odst. 1a) zákona na ochranu osobních údajů.

b) Při zpracovávání vašich údajů pro potřeby předsmluvních opatření, je právním základem čl. 6 odst. 1b) zákona na ochranu osobních údajů.

c) Ve všech ostatních případech (zejména při používání kontaktního formuláře) je právním základem čl. 6 odst. 1f) zákona na ochranu osobních údajů.

PRÁVO NA ODVOLÁNÍ: Máte právo se kdykoliv odvolat proti zpracovávání osobních údajů, které je uskutečňováno na základě čl. 6 odst. 1 f) zákona na ochranu osobních údajů, a které neslouží potřebám přímé reklamy, z důvodů, které u vás nastanou při mimořádné situaci. 

Oproti tomu v případě přímé reklamy se můžete kdykoliv bez udání důvodu proti zpracování osobních údajů odvolat.  

(3) Oprávněný zájem

Náš oprávněný zájem na zpracovávání údajů spočívá v tom, abychom s vámi mohli v co nejkratším čase komunikovat a odpovět na vaše dotazy. Pokud nám sdělíte vaši adresu, vyhrazujeme si právo tuto využít pro zasílání přímé reklamy poštou. Váš zájem na ochraně osobních údajů můžete chránit pomocí šetrného předávání údajů (např. používáním pseudonymů).

(4) Kategorie příjemců

Poskytovatel hostingu, poskytovatel zasílatelských služeb přímé reklamy

(5) Doba pro uchovávání údajů

Vaše osobní údaje budou smazány, pokud bude z aktuální situace odvozeno, že váš dotaz nebo dotyčná záležitost byly kompletně vyřešeny.

Pokud však dojde k uzavření smlouvy, budou z naší strany dle německého obchodního a daňového práva požadovaná data uchovávána po zákonem stanovenou dobu, zpravidla deset let (dle § 257 obch. zákoníku, § 147 předpis o uchovávání dokumentů).

(6) Právo na odvolání

V případě zpracovávání údajů na základě vašeho souhlasu máte právo váš souhlas kdykoliv odvolat.

 

§ 3 Další informace

 

 

§ 4 Práva týkající se vaší osoby

Jsou-li zpracovánány vaše osobní údje, máte jakožto dotčená osoba ve smyslu zákona na ochranu osobních údajů vůči nám, jakožto zodpovědná osoba, následující práva:

 

 

1. Právo na informace

Na základě čl. 15 zákona na ochranu osobních údajů můžete požadovat informace o zpracovávaných osobních údajích k vaší osobě naší společností. 

 

2. Právo na nápravu

Pokud by vaše osobní údaje již nebyly nadále aktuální, můžete dle čl. 16 zákona na ochranu osobních údajů požádat o jejich aktualizování. Pokud by vaše údaje nebyly kompletní, můžete požádat o jejich doplnění.

 

3. Právo na smazání údajů

Za podmínek uvedených v čl. 17 zákona na ochranu osobních údajů, můžete požadovat smazání vašich osobních údajů.

 

4. Právo na omezení zpracování údajů

V rámci předpisu čl. 18 zákona na ochranu osobních údajů máte právo požadovat omezení zpracování osobních údajů týkajících se vaší osoby.

 

5. Právo na předávání údajů

Podle čl. 20 zákona na ochranu osobních údajů máte právo požadovat odevzdání dotčených osobních údajů, které nám byly vámi poskytnuty, v běžné strukturované a počítačově čitelné formě, nebo jejich předání na jinou odpovědnou osobu. 

 

6. Právo na odvolání prohlášení o souhlasu se zpracováním osobních údajů 

Podle čl. 7 odst. 3 zákona na ochranu osobních údajů máte právo vaše prohlášení o souhlasu se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. Zákonnost zpracovávání údajů od udělení souhlasu až do jeho odvolání tím není dotčena.

 

7. Právo na podání stížnosti u dozorčích orgánů

Jste-li toho názoru, že zprácování dotčených osobních údajů není v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů, máte právo dle čl. 77 zákona na ochranu osobních údajů podat stížnoust u některého z dozorčích orgánů (nejlépe ve členském státu vašeho pobytu, místě výkonu vašeho povolání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení tohoto zákona).

 

 

Prosím berte na vědomí také vaše právo na podání námitky dle čl. 21 zákona na ochranu osobních údajů:

 

a) Všeobecně: odůvodněná námitka je nezbytná

Pokud zpracování dotčených osobních údajů probíhá

- k ochraně našich převažujících oprávněných zájmů (právní základ dle čl. 6 odst. 1 f) zákona na ochranu osobních údajů) nebo

- ve veřejném zájmu (právní základ dle čl. 6 odst. 1 e) zákona na ochranu osobních údajů),

máte kdykoliv právo z důvodů, které u vás nastanou při mimořádné situaci, podat námitku proti zpracovávání údajů; toto platí také pro profilování (profiling), které se opírá o nařízení zákona na ochranu osobních údajů.

 

V případě podání námitky nebudeme již dále vaše osobní údaje zpracovávat, leda, že bychom to mohli podložit převažujícími důvody nutnými k ochraně vašich zájmů, práv a svobod nebo by další zpracovávání údajů sloužilo k uplatňování, výkonu nebo obraně právních nároků.

 

b) Zvláštní případ přímé reklamy: stačí jednoduchá námitka

Pokud jsou pro potřeby provozování přímé reklamy zpracovávány vaše osobní údaje, máte právo kdykoliv a bez udání důvodů podat proti dalšímu zpracovávání údajů námitku; to platí také pro profilování (profiling), pokud je ve spojitosti s touto přímou reklamou. 

 

Vznesete-li námitku proti zpracovávání údajů za účelem přímé reklamy, nebudou již nadále osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

 

Odpovědný za zpracování osobních údajů:
IfDDS GmbH - Institut für Datenschutz und Datensicherheit
Strehlener Str. 14
01069 Dresden
komitec@ifdds.eu

Kontaktní údaje našeho pověřence na ochranu osobních údajů:
Strehlener Str. 14
01069 Dresden
komitec@ifdds.de